پرش به محتوا

آموزش تفسیر برداشت داده و سایر آموزشهای ژئوفیزیک و محصولات کیازمین مانند روشهای ژئوالکتریک و لرزه نگاری.

آموزش های روش ژئوالکتریک

آموزشهای مرتبط با روش الکتریک مانند مقاومت ویژه RS و شارژپذیری القایی IPRS و سایر روشهای الکتریک در قالب مقاله و ویدئو.

آموزش های روش ژئوالکتریک

آموزشهای مرتبط با روش لرزه نگاری مانند دانهول PIT و سطحی و سایر روشهای لرزه نگاری در قالب مقاله و ویدئو.

آموزش های روش ژئوالکتریک

آموزشهای مرتبط با روش مغناطیس سنجی در قالب مقاله و ویدئو.